Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.

Tin tức... blog

Liên lạc

Công ty văn hóa

Nhiệm vụ

Chúng tôi s ẵn sàng nỗ lực thúc đẩy khách hàng'8917; phát triển và thỏa mãn bằng cách liên tục tu sửa đội mình đầy sáng tạo, chuyên nghiệp và nhận thức dịch vụ;(


Core values s

Innovatiant Excellence Intensity


15 Years--Trải nghiệm

Devotion to chảo phương tiện định vị sản phẩm từ khi tổ chức ở buổi phát minh tại 200Rs 25 phát minh, khoản đầu tư liên tục vào R/ khuếch_;D

Thi triển kỹ thuật lâu dài với đội ngũ quốc gia